WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie organizowanej przez Obozy GEM Nysa

Niniejsze warunki stanowią integralną część UMOWY - ZGŁOSZENIA

 

I ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Obozy GEM Nysa następuje z chwilą podpisania umowy - zgłoszenia przez przedstawiciela Obozy GEM Nysa i Osobę Zgłaszającą udział w imprezie turystycznej oraz wpłacenie zaliczki.

 2. Przy podpisywaniu umowy - zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wpłaca zaliczkę w wysokości określonej przez organizatora, a następnie pozostałą kwotę kosztów imprezy nie później niż 14 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

 3. Brak pełnej wpłaty, o której mowa w pkt.2 stanowi rezygnację z imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie organizatora.

 4. Przy zgłoszeniu w wypadkach koniecznych organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia. Brak takich dokumentów, czy ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku skokowego wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, czy podatków. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

 6. Wzrost cen o więcej niż spowodowany czynnikami wskazanymi w pkt. 5, upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie organizatora nie później niż 3 dni od otrzymania informacji.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego odwołania imprezy z przyczyn od nich niezależnych (działanie siły wyższej) oraz prawo odwołania imprezy na 3 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku wymaganego minimum (50 %) uczestników. Uczestnik otrzymuje z tego tytułu całkowity zwrot wpłat.

 8. Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe prowadzonej działalności w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej o numerze M 515910 udzielonej przez SIGNAL IDUNA

z dnia 02.01.2019r. na kwotę: 19 357,20 PLN. Przedmiotem gwarancji jest:

- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z

imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn

dotyczących Wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie

zrealizowana,

- pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Opolskiego, który w imieniu klientów ubiega się o wypłatę środków z przedmiotowego zabezpieczenia zgodnie z przepisanej ustawy z dn. 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

 1. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wynosi 0 zł.II REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej w umowie - zgłoszeniu takiej jak: uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

 2. W przypadku rezygnacji z imprez przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie organizatora w tym m.in. z powodu:

- niedotrzymania przez Uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów

- nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)

- niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na skierowani

choroby i innych przypadków losowychIII REALIZACJA ZGŁOSZENIA

 1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń.

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania imprezy na piśmie do organizatora.

 1. Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Jeżeli Klient w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.

 2. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych tj.: warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych, siły wyższej, działań oraz zaniechań klienta lub osób trzecich (pod warunkiem, że nie uczestniczą one w wykonaniu usług przewidzianych w umowie a ich działań i zaniechań nie udało się uniknąć) oraz przyczyn leżących po stronie Uczestnika, ale nie zwalnia to Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

 3. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej zgodnie z zawartą umową - zgłoszeniem. W sytuacji braku możliwości wykonania przewidzianych w umowie - zgłoszeniu usług podczas trwania imprezy turystycznej, organizator jest zobowiązany do wykonania w ramach tej imprezy odpowiednich świadczeń zastępczych. Jeśli ich jakość będzie niższa od usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych jest Obozy GEM Nysa.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zorganizowania i

przeprowadzenia imprezy turystycznej.

 1. Osobą kontaktową ze strony Obozy GEM Nysa odpowiedzialną za ochronę danych uczestników imprez turystycznych jest Agnieszka Bryś, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Obozy GEM Nysa. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy.

 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: a) przez czas trwania umowy, b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie, c) przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, d) do momentu wycofania zgody.

 4. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane dane osobowe są usuwane.

 5. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 6. Uczestnik imprezy turystycznej ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia żądania ich usunięcia.

OBOZY GEM NYSA

Od 2003 roku organizator letnich i zimowych obozów, dla dzieci i młodzieży. Wyjazdy mają charakter multidyscyplinarnego, aktywnego spędzania czasu, opartego na współpracy w zespole, otwieraniu się na drugiego człowieka
i nawiązywaniu nowych przyjaźni.
Sukces naszych obozów to nowoczesne metody, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna i trenerska , a przede wszystkim niepowtarzalny klimat tworzony przez uczestników obozów.

 

ZNAJDŹ NAS

  

© 2022 Obozy GEM Nysa. All Rights Reserved.